Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af
dig som patient indsamler og behandler Dine læger Leth, Bøg og Damgaard som
dataansvarlig, en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til
efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Dine læger Leth, Bøg
og Damgaard behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Dine læger Leth, Bøg og Damgaard indsamler og behandler følgende
typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn,
familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme
personoplysninger”):

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests,
røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk
oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

Udarbejdelse af lægeerklæringer

Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder,
forsikringsselskaber mv.

Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner,
læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier

Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

Afregningsformål

Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning,
herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden
relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

Dokumentationspligt

Overholdelse af basale principper for behandling af
personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre
uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller
distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb
(denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske
kommunikationssystemer

Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og
rapportering til individer og myndigheder

Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du
personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse
personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne
vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle
tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner,
f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler
de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse,
diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive
videregivet og delt med følgende modtagere:

Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det
er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske
kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen
(medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og
domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang,
at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de
sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til
sygehuslaboratorierne.

Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for
patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets
apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.

Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller
forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive
dine personoplysninger er:

Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles,
behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af
databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme
personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af
databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Herudover er vi forpligtet til at behandle en række
personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af
autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler
(journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.

Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes
en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst
om almen praksissundhedslovens §60.

Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via
IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter
og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser
efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af
oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på
baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber
med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a)
og 9(2)(a).

Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med
dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til
afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på
samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder
samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af
samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores
databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores
databehandlere er p.t.

XMO (journalsystem)

DAK-E (digitale forløbsplaner)

Dansk Medicinsk Data Distribution, Det Danske
Vaccinationsregister, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og
opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for
at varetage de overfor angivne formål. vi har dog i henhold til
journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år
efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er
nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i
forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald
vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder
retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte
oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset
oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod
behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel
beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed,
herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine
personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at
kontakte os.